OUDERAVOND GROEP 2/3

Op 23 maart 2011 is de jaarlijkse ouderavond geweest over onze visie op ons OGO-onderwijs in groep 2/3. Naast een stuk uitleg is ook een film bekeken die is gemaakt in groep 2 t/m 4 afgelopen weken. Hieronder een korte samenvatting van de avond, speciaal voor ouders die er ook graag bij hadden willen zijn.

In 2008 is gekozen om te willen werken in combinatiegroepen 2/3. Een belangrijke reden hiervoor was de behoefte aan een meer geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3. Bovendien wilden we tegemoet komen aan kinderen die al veel eerder toe zijn aan de start van het leesproces. We hebben er voor gekozen om onze onderwijsvisie hierop aan te passen. Sinds 2009 werken we vanuit de principes van het Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Belangrijkste kenmerken hiervan zijn: leren door spel en betrokkenheid, werken in thema’s, werken met doelen en leerlijnen. Hierbij is het altijd de uitdaging om een balans te vinden tussen plannen van kinderen en de doelen die de leerkracht voor ogen heeft. Samen ontwerpen zij het onderwijsproces. Voorgestructureerde methodes ondersteunen dat proces. Het werken vanuit OGO-principes geldt alleen voor taal, lezen en spelling. Voor het vak rekenen werken we klassikaal en volgen daarbij onze methode Pluspunt. Deze methode gaat uit van een aanbod op drie niveaus per groep.


Evaluatie

In het onderbouwteam wordt onze nieuwe werkwijze voortdurend geŽvalueerd. Uiteraard zijn daarbij van groot belang:
1. Leren kinderen genoeg?
Dit meten we met toetsen en moeten we verantwoorden aan Inspectie. Afgelopen jaren waren onze toetsresultaten in groep 3 goed op niveau. In vergelijking met eerdere jaren zien we een stijgende lijn, met name in groep 4. Het is nog te kort, om hieruit conclusies te trekken. We hebben immers nog maar 1 Ĺ jaar geschiedenis.
2. Leren kinderen met plezier?
Dit ontdekken we al snel door goed te kijken naar de kinderen in de klas. Natuurlijk hebben we daarbij ook de ervaringen van ouders nodig. Conclusies op dit punt worden hieronder verwoord.
In het huidige schooljaar hebben we de werkwijze voorzichtig doorgetrokken naar groep 4. Nog steeds is spel een belangrijke basis. Maar natuurlijk is er in een groep 4 veel meer tijd voor leren en werken. Wel blijven de OGO-specten daarbij ons uitgangspunt. In het volgende schooljaar groeit het concept mee naar groep 5. Voorlopig blijven we alleen taal, lezen en spelling op deze wijze aanbieden. Vanuit de begeleidingsdiensten wordt ons aangeraden niet alles tegelijk om te gooien.


Voordelen

Als belangrijkste voordelen van een groep 2/3 t.o.v. onze oude werkwijze zijn afgelopen jaren opgevallen:
- Kinderen zijn meer ontspannen en betrokken.
Het overbrugt de kloof tussen groep 2 en groep 3. De werkwijze van groep 1 en 2 wordt nog een jaar verlengd. Deze werkwijze is voor de kinderen bekend. Zo ontstaat een ontspannen, onopvallende overgang van spelen naar leren. Dit is voor alle kinderen prettig maar in het bijzonder voor kinderen die nog speels of faalangstig zijn. Er is in de nieuwe werkwijze meer ruimte voor bewegen en expressie. Dit is ook erg fijn voor kinderen die moeite hebben zich te concentreren. We zien een grote betrokkenheid. Kinderen zijn enthousiast voor het leren. Dit is van grote invloed op het leerproces. We horen van ouders dat kinderen ook thuis verder leren, en zien dat zij het leuk vinden om themamateriaal van thuis mee te nemen naar school.
- Het geeft meer mogelijkheden om adaptiever te kunnen werken.
Schuiven met de grenzen in leerstof tussen groep 2 en 3 gaat makkelijk en onopvallend. Doordat er geen klassikale, directieve benadering is, valt het voor de kinderen minder op als zij de lesstof nog niet goed aankunnen en dus achterblijven. We merken dat kinderen minder gefrustreerd raken en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Maar deze benadering biedt ook veel mogelijkheden voor kinderen die al veel verder zijn, en meer uitdaging aan kunnen. Door het aanbieden van een rijke taalomgeving, leren veel kinderen in groep 2 al lezen waardoor zij met een voorsprong naar groep 3 en daarna naar groep 4 gaan.
- We kunnen het besluit vertragen of versnellen voor herfstkinderen zorgvuldiger nemen.
In de meeste gevallen stellen we dit besluit een jaar uit tot in groep 2/3. Veel kinderen maken juist rond hun 6e een enorme ontwikkelingssprong. We kunnen veel beter dan in groep 1 signaleren wat een kind aan kan door het in de groep uit te proberen. Versnellen en vertragen gebeurt ook onopvallender. Kinderen hoeven niet terug naar een andere groep waardoor een naar gevoel van ‘zittenblijven’ zou kunnen ontstaan.


Nadelen

Uiteraard zijn er ook nadelen:
- Veel tijd, energie en vaardigheden 
Werken in een combinatiegroep 2/3 vraagt veel van een leerkracht. Zowel in tijd en energie, als in kennis en vaardigheden. Het zal in de jaarevaluaties steeds weer aandacht vragen of de investeringen het waard blijven om op deze wijze te werken.
- Meer handen in de groep 
In principe mag van een goed geschoolde leerkracht gevraagd worden een combinatiegroep tot ca. 30 kinderen zelfstandig te draaien. De werkwijze die wij hanteren komt echter het beste tot haar recht met meer handen in de groep. We maken ons dus deels afhankelijk van extra hulp. Wanneer dat niet lukt, kŠn frustratie ontstaan. We zullen er de komende jaren naar moeten streven om helpende handen in de groep structureel te maken. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan.
- Onrustiger dan enkele groep 
We horen van sommige ouders terug dat zij het als nadeel ervaren dat er meer onrust in de groep is. Wanneer je onze groep 2/3 vergelijkt met een enkele groep 3 in een traditionele school dan klopt dat inderdaad. Dit is echter niet de visie waarnaar wij nog terug willen. Zolang kinderen geconcentreerd werken aan de door hen zelf gekozen taken, vinden we wat werkgeruis niet erg. Het is uiteraard niet de bedoeling dat kinderen elkaar storen waardoor er te weinig geleerd kan worden. We zullen voor komend schooljaar opnieuw bekijken hoe we de lessen iets anders kunnen organiseren zodat de rust in de groep nog kan verbeteren.


Hoe nu verder?

Vooralsnog geeft de nieuwe werkwijze ons als team veel energie. We hopen dat dat voor u als ouders ook zichtbaar is. Naast kritische noten ( waar we heel erg voor open staan, hoor!) krijgen we gelukkig veel complimenten. Het is leuk om vernieuwend bezig te zijn en meer creativiteit kwijt te kunnen in de lessen. We horen dat het ook in het dorp steeds meer doorklinkt dat wij vernieuwend werken. Er komen momenteel weer veel aanmeldingen binnen. Een paar weken geleden is een schoolteam uit het Noorden bij ons op scholenbezoek geweest. Zij oriŽnteren zich ook op een combinatiegroep 2/3 vanuit visie.
Op dinsdagmiddag 31 mei heeft het onderbouwteam opnieuw een studiemiddag. We hebben hiervoor de deskundigheid ingekocht van een specialist van de OGO- academie. We hebben onze (en uw!)  kritische vragen voor haar opgespaard en hopen op een leerzame middag. Zoals u al wist zijn de kinderen die middag vrij.
Voor volgend jaar zullen we opnieuw met twee combinatiegroepen 2/3 gaan werken. De komende weken zult u meer horen over de verdeling van leerlingen over deze groepen.


Vragen of reacties?

Heeft u nog vragen over dit verslag, dan kunt u ons mailen (directie@airborneschool.nl) of aanspreken. Wilt u de film ook graag zien? Deze wordt opnieuw vertoond tijdens de informatieavond in september.

Namens het onderbouwteam,
Willemijntje Klein, coŲrdinator onderbouw
Euranne van Gorkum, directeur

 Klik hier voor een printversie van deze brief 

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl