Verlof van school:


Naast de normale schoolvakanties zijn er 3 vormen van verlof: 

- vakantieverlof, 

- verlof om andere belangrijke redenen,

- vrij voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging. 


Vakantieverlof
De schooldirecteur kan een verzoek voor vakantieverlof toestaan als:
• door de specifieke aard van het beroep van 1 van de ouders niet mogelijk is om 1 keer per jaar in één van de schoolvakanties met het hele gezin op vakantie te gaan. 

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan seizoensgebonden werk.
• als vakantie tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfsrisico’s. 

Als tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is dat onvoldoende.
• het vakantieverlof niet in de 1e 2 weken van het schooljaar valt.


Vakantieverlof is nooit langer dan 10 aaneengesloten dagen. 

Toestemming voor vakantieverlof kan alleen worden gegeven door de directeur van de school. 

Vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een vakantie tussendoor of voor snipperdagen. Toestemming wordt dan ook maar 1 keer per schooljaar verleend.

Geen reden voor vakantieverlof zijn:
• vakantie in een goedkope periode of een speciale aanbieding;
• tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
• eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte;
• als andere kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben;
• een fout geboekte vakantie;
• dienstrooster van de ouders.

Een wereldreis of een sabbatical is geen reden voor het aanvragen van vakantieverlof of verlof om andere redenen. 


Aanvragen

Vul het formulier Aanvraag vakantieverlof (pdf, 212 kB) in en lever het minimaal 8 weken van tevoren in bij de directeur van de school. De directeur beslist over uw aanvraag, de leerplichtambtenaar niet.


Verlof om andere belangrijke redenen:


Als een kind om andere belangrijke redenen niet naar school kan komen, moet u hiervoor toestemming hebben van de directeur van de school. Het gaat dan om redenen die buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of het kind vallen, zoals een huwelijk of het overlijden van een bloedverwant. Dit heet ook wel verlof voor gewichtige omstandigheden.
Voor verlof om andere belangrijke omstandigheden gelden de volgende richtlijnen:
• voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, als dit niet buiten de lesuren kan: geen maximale termijn;
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad:
o in Nederland maximaal 1 tot 2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen;
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
• bij overlijden van bloed- of aanverwant:
o in de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
o in de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
o in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag;
o in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;
•bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag;

Aanvragen
Vul het formulier Aanvraag verlof om andere belangrijke omstandigheden (pdf, 193 kB) in en lever het in bij de directeur van de school:
• vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering voor verlof van 10 schooldagen of minder;
• minimaal 6 weken van tevoren voor verlof van meer dan 10 schooldagen.

Over een verzoek voor extra verlof van minder dan 10 schooldagen beslist de schooldirecteur. De leerplichtambtenaar beslist over een verzoek van meer dan 10 schooldagen.

Vrij voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging
Moet uw kind plichten vervullen voor zijn religie of levensovertuiging? En heeft zijn of haar school op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk om vrij te nemen. Dit heet een vrijstelling voor ‘plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging’. U hoeft de directeur van de school niet om toestemming te vragen.


Wel gelden de volgende voorwaarden:


• U moet de directeur van de school uiterlijk twee dagen vooraf hiervan op de hoogte brengen;
• De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.
Zijn er meerdere dagen waarop uw kind de plicht kan vervullen? Dan moet het dit zo veel mogelijk doen op een niet-schooldag. Heeft uw kind 2 tot 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moeten u dit met argumenten uitleggen aan de directeur van de school. Zij toetst dan of er ‘gewichtige omstandigheden’ zijn, op basis waarvan hij vrijstelling kan verlenen. Heeft uw kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vervullen? Dan moet u dit vooraf toelichten bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt dan of hij vrijstelling kan verlenen.
Moet uw kind voor het vervullen van de plicht naar het buitenland? Dan kunt u geen vrijstelling aanvragen voor een reisdag voor of na het vervullen van de plicht. Uw kind kan de verplichting namelijk in principe ook in Nederland uitvoeren.


Vragen?


Heeft u een vraag over verlof buiten de schoolvakanties om? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar leerplicht@renkum.nl.


 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl