Kwaliteitszorg

We zijn steeds op zoek naar wat we belangrijk vinden en hoe we dit kunnen verbeteren.

Goede methoden

Al onze methoden zijn eigentijds en ingesteld op gedifferentieerd onderwijs. Nieuwe methoden worden ingevoerd met ondersteuning van een extern deskundige.

Leerkrachten met kwaliteit

We besteden veel tijd aan nascholing, zowel collectief als ook in individuele trajecten. Iedere leerkracht beschikt over een bekwaamheidsdossier en een actueel Persoonlijk Ontwikkel Plan. Om continuïteit te garanderen willen we niet meer dan twee leerkrachten voor een groep plaatsen.

Borgingsinstrument

We gebruiken hiervoor de Kwaliteitskaarten (WMK). Jaarlijks worden een aantal zaken aan de hand van kwaliteitskaarten bekeken of wij werken volgens deze criteria. Verbeterpunten worden opgenomen in het schoolontwikkelingsplan. WMK hanteert het meest recente toezichtskader van de inspectie.

Tevredenheidsonderzoek

Eens per twee jaar nemen wij een enquête af onder ouders en bovenbouwleerlingen. De uitslag en daaruit voortkomende actiepunten maken we bij ouders bekend. 

Systematische evaluatie van opbrengsten

Ons Leerling Volg Systeem (Cito) levert ons de opbrengsten van ons werk. Per half jaar wordt deze geanalyseerd door het maken van een dwarsdoorsnede per groep en een trendanalyse van gegevens uit de afgelopen jaren. Conclusies worden door de directeur met het team besproken en meegenomen in de beleidsvoornemens.

Jaarplan en jaarverslag

Elk jaar wordt binnen het team een jaarplan opgesteld. Het plan bevat de concrete doelen voor het komend jaar. De inhoud van dit jaarplan komt voort uit het meerjaren strategisch beleid. Dit jaarplan wordt besproken en geëvalueerd in de MR. Ouders worden op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief, de schoolgids en de informatieavond aan het begin van het jaar.  Aan het eind van het jaar ontvangen ouders een jaarverslag.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl