School in ontwikkeling

Wie de school al wat langer kent, zal het zeker gemerkt hebben: de Airborneschool is volop in ontwikkeling. Als team hebben we geconcludeerd dat de maatschappelijke ontwikkelingen ons uitdagen tot een andere vorm van onderwijs. Om dit mogelijk te maken verandert ons onderwijsconcept: klassikaal onderwijs maakt plaats voor ontwikkelingsgericht onderwijs, een model waar bij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van een kind. Bij ons staat het kind centraal. Ons onderwijsaanbod laten wij aansluiten bij de leervragen van het kind. Hierdoor wordt de leerling gemotiveerd en raakt betrokken bij zijn leerproces. De rol van de leerkracht verandert in sommige lessen van ‘leider’ in ‘begeleider van processen’. In de lessen zijn andere werkvormen zichtbaar: samenwerken, onderzoeken, presenteren en vieren. Uiteraard spelen ICT en de sociale ontwikkeling van kinderen hierin een belangrijke rol.   Onze visie is de basis van waaruit we werken, nascholing volgen, keuzes maken, materiaal en methoden aanschaffen en personeel aannemen. We vinden het fijn om van ouders terug te krijgen dat dit zichtbaar is in de praktijk.

Missie

We willen kinderen grond onder hun voeten geven zodat zij zich veilig voelen. En hen helpen zich vrij te kunnen bewegen in de groep! Door hun vleugels uit te slaan mogen zij telkens de grenzen verleggen van hun mogelijkheden en talenten, om uiteindelijk uit te vliegen……….
Als school bieden we de leerlingen een brede basis, waarna ze met succes kunnen uitvliegen.

Pedagogisch beleid

Veilig klimaat

We bieden kinderen, leerkrachten en ouders een veilig en open klimaat. Vanuit de school hanteren we hiervoor duidelijke regels, rust en structuur. We zien veiligheid als een voorwaarde om je te ontwikkelen en je doelen te bereiken.

Leefgemeenschap

We zien onze school als een leefgemeenschap. Hier leer je vreugde en verdriet te delen, en medeverantwoordelijk te zijn voor wat er in de klas en buiten gebeurt. We merken dat het preventief werkt ten aanzien van gedragsproblemen wanneer kinderen zich betrokken voelen bij deze leefgemeenschap. We willen dat kinderen, ouders en leerkrachten trots kunnen zijn op hun school.

 

Sociaal-emotionele vorming


We helpen kinderen omgaan met eigen en andermans emoties en op een positieve manier naar elkaar te reageren. We gebruiken hiervoor in alle groepen de lessen van de Vreedzame School. 

Betrokken ouders

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en een open communicatie met de ouders, omdat dit in het belang is van het kind. Wij stellen het zeer op prijs als ouders zich actief willen inzetten voor onze school. Wij zien ouders als partners in de begeleiding van hun kind.

Sinds november 2020 maken we gebruik van de Parro App. Dit is een handig app voor ouders en school die zorgt voor korte lijntjes. Ook krijgen de ouders via de app een kijkje in de klas, d.m.v. verhalen en foto's. 

Levensbeschouwelijke identiteit

We leren kinderen respect te hebben voor God, zichzelf en de ander, en zorgzaam te zijn voor de natuur en de mensen om hen heen. De Airborneschool is een Christelijke school, maar niet verbonden aan één vaste kerk of geloofsrichting. De school staat open voor alle gezinnen, met of zonder geloofsovertuiging, mits zij onze identiteit respecteren. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. 

We leven en werken vanuit ons geloof. Zo leren we kinderen respect te hebben voor God, zichzelf en de ander, en zorgzaam te zijn voor de natuur en de mensen om hen heen. Ons godsdienstonderwijs is gericht op het ervaren van het geloof in de God van de bijbel door te bidden, te zingen en te vieren. In de bovenbouw zullen we het Christelijk geloof in het breder kader zetten van de wereldgodsdiensten.


 

Onderwijskundige visie


Handelingsgericht werken ter voorbereiding van Passend Onderwijs

We zien het handelingsgericht werken als een succesvol middel om het Passend Onderwijs in te voeren. Bovendien sluit het goed aan bij het handelingsgericht indiceren; belangrijk als de regionale verwijzingscommissies straks vervallen. Naast onze analyses van toetsscores en de signalen uit observaties van ieder kind, benoemen we de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Vervolgens worden kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd in drie groepen. Deze instructiegroepen vormen de basis voor het werken met onze groepsplannen. Door de systematiek van vaste planning- en evaluatiemomenten in de school, kunnen we onze kinderen beter volgen en het aanbod afstemmen op àlle kinderen in de groep. Samen kijken naar opbrengsten, deze evalueren op leerling, groeps- en schoolniveau, en pro-actief omzetten in acties hoort inmiddels bij onze vaste werkwijze.
De aanpak van handelingsgericht werken kunnen we prima integreren met onze andere visiepunten. Het overzicht over leerlijnen, het differentiëren in instructie en leertijd, en het hebben van pedagogisch optimisme zijn aspecten die we binnen het OGO-onderwijs ook nastreven.


Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat over leerlingen die wegens een stoornis of handicap geen regulier onderwijs kunnen volgen. Momenteel staan veel zorgleerlingen op een wachtlijst of zitten zelfs thuis. De regering heeft daarom  een wet op Passend Onderwijs aangenomen. Dit houdt in dat een school ieder kind goed en passend onderwijs moet bieden. Ook als dit kind intensieve zorg vraagt. Scholen die niet zo ver gaan, zijn verplicht een plek voor het zorgkind op een andere school te vinden. De verantwoordelijkheid ligt zo niet meer bij de ouders, maar bij de school. Schoolbesturen zijn hiervoor eindverantwoordelijk. Zij hebben in de regio daarom bovenschoolse afspraken gemaakt over eventuele doorverwijzingen van zorgleerlingen. 

Ook op de Airborneschool verbreden wij onze zorg. We worden hierbij ondersteund door ons Samen Werkings Verband en het bestuur Trivium.  Vooralsnog handelen we volgens ons protocol dat te lezen is onder de knop downloads. De bovenstaande visie is verder uitgewerkt en van praktische voorbeelden voorzien in onze schoolgids.
 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl