Onderbouw

Voor een 4-jarige ligt de nadruk op het wennen aan het schoolgaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. Bij de oudste kleuters neemt de leerkracht een meer sturende rol. We bieden hen gerichte activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven. Bewegingsonderwijs en expressie zijn dagelijkse activiteiten op het rooster. Kinderen die geboren zijn in september t/m december noemen we ‘herfstkinderen’. Het is niet vanzelfsprekend dat deze kinderen 2 Ĺ jaar in de kleutergroep zitten. Toch is 1 Ĺ jaar voor veel kinderen vaak te kort. We volgen voor deze kinderen ons protocol herfstleerlingen. 

Door extra observatiemomenten en besprekingen bekijken we per kind wat voor hem of haar de beste oplossing is. Ook tussentijds doorstromen is bij ons een optie. We zullen ouders hier uiteraard in betrekken. Vanaf eind groep 2 wordt een geleidelijke overgang gemaakt van spelactiviteiten naar leeractiviteiten. Kinderen verwerken deze lesstof in het blokuur waarbij zij hun dagtaken zelf inplannen zoals ze dat in de kleutergroepen hebben aangeleerd. Kinderen die daaraan toe zijn kunnen starten met het leesproces.

 

Vakgebieden

We onderscheiden in ons onderwijs een aantal categorieŽn van wettelijk verplichte vakken:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Rekenen en wiskunde
OriŽntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maar ook: lessen sociale redzaamheid, gezond gedrag, geestelijke stromingen, en burgerschapsvorming)
  • Kunstzinnige oriŽntatie (dans, drama, muziek, tekenen, handvaardigheid)
  • Bewegingsonderwijs (spel, gymnastiek, zwemmen, zintuiglijke vaardigheden)

Voor deze vakken zijn landelijk kerndoelen:  http://tule.slo.nl/ beschreven. Dit zijn streefdoelen voor wat een leerling moet kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. In ons schoolplan vindt u per vak een korte beschrijving van de invulling die wij als school geven aan de vakken om deze kerndoelen te bereiken, en een opsomming van de methoden die wij gebruiken.


Effectieve instructie

Onze reken-en taalmethodes beschikken over een systeem waarbij kinderen n.a.v. de toets worden verdeeld in een herhalings- dan wel verrijkingsgroep. Ook door te differentiŽren in instructie ontstaan niveaugroepen. We gebruiken voor rekenen, taal en lezen directe instructie model: http://wij-leren.nl/directe-instructie-model.php wat uitgaat van effectieve instructie op 3 niveaus binnen een klas.  De instructie is directief, dat wil zeggen dat de leerkracht hierbij sturend leiding neemt en zo de kinderen aan de hand meeneemt in het ontdekken van de leerstof. In iedere groep volgen ook individuele leerlingen een eigen instructieprogramma. Zie "begeleiding". We werken momenteel aan een verantwoorde plustaak voor onze meerbegaafde leerlingen.

Bovenbouw

Met de basisvaardigheden grotendeels onder de knie komen kinderen in de bovenbouw. Er zal steeds meer een beroep gedaan worden op de zelfstandigheid van de kinderen. Zij krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid en meer taken waaraan zij zelfstandig en voor langere tijd zullen werken. Er vindt een verschuiving plaats van tijd voor de instrumentele vaardigheden (taal en rekenen) naar meer tijd voor wereldoriŽntatie. Kinderen in deze leeftijdsgroep zijn daar in hun ontwikkeling ook aan toe.
WereldoriŽntatie wordt thematisch aangeboden. Omdat wij ontwikkelingsgericht willen werken, geven we de leerlingen de ruimte om aan eigen leer- en onderzoeksvragen te werken binnen het thema. De leerlingen moeten de resultaten van hun onderzoek presenteren aan de klas. Dit kan op verschillende manieren: b.v. bespreking van een werkstuk, een muurkant, een Power Point, een creatief werkstuk. Wij willen de leerlingen de gelegenheid geven hun verschillende talenten in te zetten.  Uiteraard worden hierbij ook onze digitale voorzieningen gebruikt. Kinderen in onze bovenbouw krijgen wekelijks huiswerk mee.

Onderwijstijd

Volgens de wet moeten kinderen 7520 uren onderwijs aangeboden krijgen tijdens de basisschoolperiode. 

Voor bovenstaande uren is een verdeling over de vakgebieden opgesteld. Leerkrachten geven deze lesuren een nader gespecificeerde plek in het weekrooster. Voor groepen of individuele leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vindt aanpassing van onderwijstijd plaats.

Dag-en weektaken

Op vaste momenten in de week werken de kinderen zelfstandig aan eigen taken in het blokuur. Blokuur is een periode van “rustig (samen) werken” aan taken die geen uitgebreide instructie behoeven. In een eigen tempo werkt een kind via de dagtaken op het planbord in de onderbouw (groep 1 t/m 3), naar de weektaken in de bovenbouw (groep 4 t/m 8) toe. De inhoud van de taak wordt bepaald door de leerkracht en omvat opdrachten uit alle vakgebieden. De keuze voor het kind ligt in: het tempo, de volgorde, de werkplek, de verdeling van de tijd. Er zijn zowel vrije als verplichte taken. Kinderen gebruiken tijdens het blokuur een werkblokje, en vanaf groep 5 een planning die zij bewaren in een takenboekje. Deze periode geeft de leerkracht de gelegenheid om tijd en aandacht te geven aan (groepen) leerlingen die extra instructie of uitdaging nodig hebben.


 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl